Ścieżka zdrowia - tortury

Ścieżka zdrowia – ironiczne określenie na formę tortur stosowanych w PRL przez SB, ZOMO i MO, zwłaszcza wobec działaczy opozycji. Polegała na biciu pałkami milicyjnymi aresztanta biegnącego pomiędzy dwoma szeregami bijących. Czasami dla utrudnienia "skazańcowi" nakazywano rozwiązać sznurówki lub wręcz wiązano oba buty sznurówkami.

Różowy salon - pejoratywne określenie środowiska politycznego, a także wspierających go środowisk medialnych, artystycznych, prawniczych, które popierać miały tzw. politykę "grubej kreski" (rozumianą jako politykę wyrozumiałości wobec byłych działaczy komunistycznych, a nie według historycznego znaczenia tego wyrażenia).

Sznurowadła, zwane też (błędnie) sznurówkami – cienkie sznurki używane w butach w celu uniknięcia ich spadania ze stóp.

Socjalizm z katedry – ironiczne sformułowanie liberała Heinricha Bernharda Oppenheima z 1871, na określenie poglądów ekonomistów i działaczy gospodarczych, uczestników kongresu w Eisenach w 1872.

Toca, zwana inaczej torturą wodną – jedna z metod tortur w okresie średniowiecza. Stosowana m.in. we Francji, Hiszpanii i Niemczech. Była pierwszym etapem tortur stosowanych przez hiszpańską Inkwizycję. Zasady tej tortury, określone przez Torquemadę przewidywały, że podczas jednej sesji można użyć nie więcej niż osiem litrów wody.

Pomimo dość ożywionych i często, zwłaszcza w czasie zimnej wojny, przyjaznych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Watykanem, oficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy tymi dwoma państwami nawiązano dopiero w 1984.

Wilczy bilet – ograniczenie praw osobistych obywatela przez wydanie mu zakazu zamieszkania w niektórych miejscach, bądź podjęcia nauki lub pracy w określonych szkołach lub zakładach. Określenie używane także wobec decyzji administracyjnych zmuszających do emigracji.

Zmuszanie do określonego zachowania to występek polegający na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do działania, zaniechania lub znoszenia. Przemoc wobec osoby to działanie fizyczne bezpośrednio skierowane wobec pokrzywdzonego albo innej osoby (najczęściej takiej, z którą pokrzywdzonego łączy związek uczuciowy, np. dziecka). Przestępstwo zostaje dokonane z chwilą zastosowania przez sprawcę przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej. Skutek w postaci podjęcia określonych czynności przez pozostającego pod wpływem przymusu pokrzywdzonego nie należy do znamion przestępstwa i nie ma znaczenia dla jego zaistnienia.

Katatymia (łac. katathymia) - myślenie życzeniowe. Dotyczy stosunku uczuć do sądów. Polega na życzeniowym przekształcaniu spostrzeżeń. Sądy wydają się prawdziwe, jeśli odpowiadają przeżywanym uczuciom. Przykładowo: osoba czekająca na kogoś już słyszy kroki osoby, której oczekuje; skazańcowi wydaje się, że go uniewinniono.

Kara tysiąca cięć (chin. trad. 凌遲, chin. upr. 凌迟, pinyin língchí) – jedna z najbardziej popularnych form egzekucji i jednocześnie publicznej tortury w Chinach, stosowana od roku ok. 900 do jej zniesienia w 1905. Polegała na przywiązaniu skazanego do drewnianego pala i metodycznym odcinaniu nożem fragmentów ciała, co mogło trwać nawet cały dzień – do momentu śmierci skazańca. Dodatkowo skazańcowi podawano specjalną mieszankę ziół, która miała wyostrzyć jego zmysły (w tym czucie bólu).

Ceper (błędnie: cepr) – lekceważące i ironiczne określenie, używane przez górali w odniesieniu do turystów przyjeżdżających z nizinnych rejonów Polski.

Krótki Parlament (ang. Short Parliament) – określenie Parlamentu angielskiego obradującego od 13 kwietnia do 5 maja 1640 r. Zwołany został przez Karola I. Parlament odrzucił jego żądania uchwalenia podatków i wszczął krytykę polityki króla. Na skutek powstania silnej opozycji rozwiązany przez króla po 23 dniach obrad. Został zastąpiony przez zwołany w listopadzie tego roku Długi Parlament.

Papizm – określenie postawy zwolennika działań i postanowień (również pozareligijnych) papieża. Określenie „papista” bywa również (zwłaszcza przez protestantów) stosowane w odniesieniu do ogółu katolików.

Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

Szturm Groznego – w historii konfliktów XX wieku można natrafić na określenie "szturm Groznego" używane wobec następujących działań zbrojnych przeprowadzonych w tym mieście:

List 14 – list protestacyjny do władz PRL, w którym czołowi polscy prawnicy i naukowcy protestowali przeciwko drastycznym represjom stosowanym wobec uczestników wydarzeń czerwca 1976 (m.in. przeprowadzaniu tzw. "ścieżek zdrowia").

Aleksandrowska Akcja Społeczna (AAS) – organizacja społeczno-polityczna działająca w Aleksandrowie Łódzkim od 1989 do 2000 roku. Skupiała głównie lokalnych działaczy społecznych i politycznych młodszego pokolenia, pozostających w opozycji wobec rządzących (przede wszystkim PSL), skupionej wokół burmistrza Krzysztofa Czajkowskiego. Pozostała także niezależna od lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) – zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Podczas niej indukowane są dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica. Może przyczyniać się do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej.

Jasliq (Dżasłyk, Jaslyk) – więzienie w Karakałpacji w zachodniej części Uzbekistanu, znane ze stosowanych tam tortur wobec przetrzymywanych osób. Położone jest w odludnej części stepu na terenie byłej sowieckiej bazy wojskowej.       na podstawie Wikipedii, otwartej encyklopedii : licencje: GFDL, oraz CC-BY-SA 3.0 + autorzy, historia
edycja