Sędzia

Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.

Federalny Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, BFH) - najwyższa instancja niemieckiego sądownictwa finansowego, powołanego do orzekania w sprawach podatków i ceł.

Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

Trybunał – organ władzy sądowniczej uprawniony do sądzenia, rozstrzygania, ustalania roszczeń lub sporów – bez względu na to, czy w jego nazwie występuje słowo trybunał.

Nemo iudex in causa sua (łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie) – podstawowy warunek bezstronności organu rozstrzygającego sprawę. W sytuacji, w której bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, może zostać on wyłączony z toczącego się postępowania.

Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - jest niezawisłą władzą sądowniczą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pełni rolę sądu koleżeńskiego, jest niezawisła w orzekaniu, a jej orzekania są ostateczne. Sąd pracuje według regulaminu uchwalonego na jego wniosek przez Radę Naczelną.

Crown Prosecution Service (Koronna Służba Prokuratorska, CPS) - instytucja państwowa działająca w Anglii i Walii, pełniąca rolę oskarżyciela publicznego w sprawach karnych. Jest odpowiednikiem polskiej prokuratury, choć działa na nieco innych zasadach i ma odmienny zakres obowiązków.

Do daty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06, tj. do 5 maja 2009 r. oraz przepisów nowelizujących, z związku z wydanym wyrokiem TK, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, urząd asesora sądowego funkcjonował także w sądownictwie powszechnym.

Sąd koleżeński – organ powołany do rozstrzygania sporów między członkami i innymi organami organizacji lub orzekania w sprawach dyscyplinarnych.

Ustrój polityczny Austrii – Austria jest związkową republiką parlamentarna z systemem kanclerskim. Ustrój państwa określa Konstytucja Austrii z 1920 roku. Władza ustawodawcza należy do parlamentu złożonego z Rady Federalnej i Rady Narodowej. Władza wykonawcza leży w gestii rządu z kanclerzem na czele. Do obowiązków prezydenta należy: mianowanie przedstawicieli dyplomatycznych Austrii w innych państwach, przyjmowanie listów uwierzytelniających od dyplomatów akredytowanych w Wiedniu, nominacje urzędników federalnych oraz nadawanie tytułów naukowych. Prezydent wyraża też zgodę na utworzenie na terytorium Austrii konsulatu obcego państwa i mianuje konsulów austriackich za granicą. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów oraz – w sprawach cywilnych – do odpowiednich urzędów federalnych.

Rzecznik generalny (ang. Advocate General, fr. Avocat général) – wysoki urzędnik sądowy, wchodzący w skład Trybunału Sprawiedliwości. Głównym zadaniem rzeczników jest sporządzanie opinii w przedmiocie sposobu rozpoznawania sprawy jaka wpłynęła do Trybunał. Opinie rzeczników nie są wiążące dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych, niemniej często treść wyroku pokrywa się z treścią opinii.

Teresa Dębowska-Romanowska (ur. 31 października 1941 w Sandomierzu) – polska prawnik, była sędzia Trybunału Stanu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Rzecznik generalny (ang. Advocate General, fr. Avocat général) – wysoki urzędnik sądowy, wchodzący w skład Trybunału Sprawiedliwości. Głównym zadaniem rzeczników jest sporządzanie opinii w przedmiocie sposobu rozpoznawania sprawy jaka wpłynęła do Trybunał. Opinie rzeczników nie są wiążące dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych, niemniej często treść wyroku pokrywa się z treścią opinii.       na podstawie Wikipedii, otwartej encyklopedii : licencje: GFDL, oraz CC-BY-SA 3.0 + autorzy, historia
edycja